تیم جوملاسان با هدف توسعه جوملا و کمک به جامعه طراحان وب از طریق جوملا در اردیبهشت ماه 1396 کار خود را آغاز نموده و در صدد است تا بتواند گامی در جهت توسعه وب و کمک رساندن به توسعه دهندگان جوملا و همچنین افرادی که در تلاش هستند تا به انجمن توسعه دهندگان جوملا بپیوندند بردارد.